Zoe's karate dojo takes us out to the ballgame

20100522-RDogsGame-8

20100522-RDogsGame-8

20100522-RDogsGame-16

20100522-RDogsGame-16

20100522-RDogsGame-18

20100522-RDogsGame-18

20100522-RDogsGame-24

20100522-RDogsGame-24

20100522-RDogsGame-25

20100522-RDogsGame-25

20100522-RDogsGame-32

20100522-RDogsGame-32

20100522-RDogsGame-34

20100522-RDogsGame-34

20100522-RDogsGame-38

20100522-RDogsGame-38

20100522-RDogsGame-43

20100522-RDogsGame-43

20100522-RDogsGame-49

20100522-RDogsGame-49

20100522-RDogsGame-52

20100522-RDogsGame-52

20100522-RDogsGame-56

20100522-RDogsGame-56

20100522-RDogsGame-63

20100522-RDogsGame-63

20100522-RDogsGame-65

20100522-RDogsGame-65

20100522-RDogsGame-3

20100522-RDogsGame-3

20100522-RDogsGame-67

20100522-RDogsGame-67

20100522-RDogsGame-75

20100522-RDogsGame-75

20100522-RDogsGame-77

20100522-RDogsGame-77

20100522-RDogsGame-87

20100522-RDogsGame-87

20100522-RDogsGame-88

20100522-RDogsGame-88